Regulamin

REGULAMIN

ZAGOSPODAROWANIA, SPRZEDAŻY ORAZ PRZEKAZANIA W FORMIE DAROWIZNY

SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, NIP 675-000-62-57, działając w ramach przepisów o finansach publicznych oraz zasad zarządzania mieniem państwowym, kierując się efektywnością jego wykorzystania, podejmuje działania na rzecz zagospodarowania, sprzedaży oraz przekazania w formie darowizny składników majątkowych, które stanowią jej własność.
 2. Działania określone w ust. 1 realizowane są przez Dział Inwentaryzacji i Gospodarki Majątkowej, z wykorzystaniem strony https://zsd.pk.edu.pl.
 3. Informacja o składnikach majątkowych zamieszczona na stronie internetowej zawiera zdjęcie i opis oraz informację
  o możliwości oględzin składnika majątkowego przed podjęciem decyzji o chęci jego zagospodarowania, zakupu lub przejęcia w formie darowizny.
 4. Politechnika Krakowska zapewnia, że zasady i warunki przeprowadzania procedury zagospodarowania, sprzedaży i przekazania w formie darowizny są prowadzone z zachowaniem wszelkich przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych.
 5. Dla złożenia oferty wymagane jest zarejestrowania się. W celu rejestracji należy wejść w zakładkę „Logowanie i Rejestracja”, podać login (adres e-mail) i hasło, a utworzone w ten sposób Konto uzupełnić o swoje dane teleadresowe. W ten sposób zostaje założone indywidualne Konto użytkownika. Każde kolejne wejście na Konto odbywa się poprzez zalogowanie, czyli podanie loginu i hasła. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwentaryzacja@pk.edu.pl.
 6. Rejestracja nie jest wymagana do zapoznania się ze składnikami majątkowymi znajdującymi się na stronie https://zsdpk.edu.pl.

§ 2

SŁOWNICZEK

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu.

Sprzedawca – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Koszyk − element oprogramowania, w którym widoczne są wybrane produkty do zagospodarowania lub przejęcia w formie darowizny, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia.

Konto − miejsce, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o złożonych zamówieniach.

Realizacja należności− płatność dokonywana przez Klienta przelewem tradycyjnym poprzez konto internetowe lub wpłatą
w banku, lub na poczcie.

Zagospodarowanie − oznacza możliwość nieodpłatnego przejęcia składnika majątkowego przez dowolną jednostkę organizacyjną Politechniki Krakowskiej.

Sprzedaż − oznacza transakcję, w której Politechnika Krakowska wyzbywa się składnika majątkowego za odpłatnością dokonaną przez Klienta.

Darowizna − nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego na rzecz podmiotu prawnego, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.

§ 3

ZAGOSPODAROWANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

 1. Składniki majątkowe umieszczone na stronie internetowej, w zakładce Zagospodarowanie, mogą zostać przejęte nieodpłatnie przez dowolną jednostkę organizacyjną Politechniki Krakowskiej.
 2. Zgłoszenie woli zagospodarowania składnika majątkowego polega na dodaniu go przez kierownika jednostki organizacyjnej zainteresowanej przejęciem składnika do Koszyka na stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. Po upływie wyznaczonego terminu o godzinie 20:00 dnia 14 informacja o składniku majątkowym do zagospodarowania traci ważność.
 3. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej chętnej do przejęcia składnika majątkowego ma prawo do dokonania jego oględzin przed zgłoszeniem woli przejęcia.
 4. O przejęciu składnika majątkowego decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Niezagospodarowane składniki majątkowe mogą zostać skierowane na sprzedaż.

§ 4

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

 1. Sprzedaż składników majątkowych prowadzona jest w formie licytacji w zakładce Sprzedaż, a informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny produktów podawane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
 3. Klient, aby wziąć udział w licytacji, musi zarejestrować się na stronie https://zsdpk.edu.pl wchodząc w zakładkę „Logowanie i Rejestracja”, w której należy wpisać swój indywidualny login (adres e-mail) oraz hasło; zaleca się również uzupełnienie danych w zakładce „Moje konto” umożliwiających późniejszy kontakt z Klientem. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo; do przyszłej obsługi Konta wymagane będzie jedynie logowanie.
 4. Dopełnieniem procedury rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem oraz poświadczenie pełnoletności.
 5. Po wybraniu danego składnika majątkowego Klient akceptuje kwotę znajdującą się w polu „Twoja oferta” lub proponuje wyższą. Sprzedawca dokonuje rezerwacji licytowanego składnika majątkowego Klientowi, który zaproponował najwyższą cenę.
 6. Kwota znajdująca się w polu „Twoja oferta” jest aktualną ceną brutto, czyli kwotą zadeklarowaną przez poprzedniego Klienta powiększoną o kwotę postąpienia. Kwoty postąpienia ustala się następująco:
Cena wywoławcza Kwota postąpienia
do 19,99 zł 0,50 zł
20,00 zł – 49,99 zł 1,00 zł
50,00 zł – 99,99 zł 1,50 zł
100,00 zł – 149,99 zł 2,00 zł
150,00 zł – 199,99 zł 2,50 zł
200,00 zł – 499,99 zł 5,00 zł
500,00 zł – 999,99 zł 10,00 zł
1.000,00 zł – 2.499,99 zł 25,00 zł
2.500,00 zł – 4.999,99 zł 50,00 zł
powyżej 5.000,00 zł 100,00 zł
 1. Oferty złożone przez Klientów wiążą uczestników licytacji, chyba że Sprzedawca dokona ich odrzucenia. Odrzucenie oferty Klienta może nastąpić przed zakończeniem licytacji na prośbę Klienta lub z inicjatywy Sprzedawcy.
 2. Oferty przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. Po upływie wyznaczonego terminu o godzinie 20:00 dnia 14 informacja o składniku majątkowym do sprzedaży traci ważność.
 3. Klient, który w trakcie licytacji zadeklarował najwyższą cenę, ma prawo dokonać oględzin składnika majątkowego przed podjęciem decyzji o zakupie, w terminie 7 dni roboczych od zamknięcia licytacji.
 4. Po podjęciu decyzji o zakupie przez Klienta dokonywana jest sprzedaż składnika majątkowego po cenie ustalonej w trakcie licytacji.
 5. Sprzedawca nie zapewnia wysyłki, transportu, załadunku i demontażu zakupionych składników majątkowych. Zapłata następuje w ciągu 7 dni roboczych od zamknięcia licytacji. Odbiór następuje w ciągu 14 dni roboczych od dokonania wpłaty po uprzednimi umówieniu terminu wydania zakupionego składnika majątkowego.
 6. Akceptowanymi formami zapłaty są:
 • przelew na rachunek bankowy Politechniki Krakowskiej – Alior Bank Spółka Akcyjna 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826, podając
  w tytule numer licytacji. Składnik majątkowy może być wydany po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy PK w terminie podanym
  w ust. 11. Sprzedaż jest rejestrowana, a Klient otrzymuje fakturę przy odbiorze składnika majątkowego;
 • wpłata gotówkowa w banku lub na poczcie na rachunek bankowy Politechniki Krakowskiej – Alior Bank Spółka Akcyjna
  09 2490 0005 0000 4600 1012 1826, podając w tytule numer licytacji. Składnik majątkowy może być wydany po dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy PK w terminie podanym w ust. 11. Sprzedaż jest rejestrowana, a Klient otrzymuje fakturę przy odbiorze składnika majątkowego.
 1. Pracownik Sprzedawcy wydający Klientowi zakupiony przez niego składnik majątkowy ma prawo poprosić go o potwierdzenie danych podanych podczas rejestracji.
 2. Anulowanie zamówienia następuje w przypadku braku płatności lub odbioru w ustalonym w ust. 11 terminie. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej składnik majątkowy zostaje zarezerwowany kolejnemu Klientowi, który zaproponował najwyższą cenę. Dalsze postępowanie prowadzi się zgodnie z ust. 9-13.
 3. Reklamacje nie są uwzględniane z uwagi na fakt, iż sprzedaży są poddawane zbędne składniki majątkowe Sprzedawcy, za które uznaje się składniki zużyte, niesprawne, uszkodzone, niekompletne, takie, których naprawa byłaby nieopłacalna.
 4. Niesprzedane składniki majątkowe mogą zostać przeznaczone do przekazania w formie darowizny.

§ 5

PRZEKAZANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W FORMIE DAROWIZNY

 1. Składniki majątkowe przeznaczone do przekazania w formie darowizny umieszczane są w zakładce Darowizna. Przejęcia składnika majątkowego w formie darowizny może dokonać podmiot prawny, który będzie wykorzystywał go do działalności wychowawczej, oświatowej, kulturalnej, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia lub na cele charytatywne i dobroczynne.
 2. Zgłoszenie chęci przejęcia w formie darowizny składnika majątkowego polega na dodaniu go do Koszyka na stronie internetowej. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 14 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się informacji. Po upływie wyznaczonego terminu o godzinie 20:00
  dnia 14 informacja o składniku majątkowym przeznaczonym do przekazania w formie darowizny traci ważność.
 3. O przejęciu składnika majątkowego w formie darowizny decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przekazanie składnika majątkowego następuje na podstawie „Protokołu przekazania-odbioru składnika majątkowego”
  i „Umowy darowizny”.
 5. Politechnika Krakowska nie zapewnia wysyłki, transportu, załadunku i demontażu przekazanych w formie darowizny składników majątkowych. Odbiór następuje w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia informacji o chęci przejęcia składnika majątkowego w formie darowizny.

§ 6

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) Politechnika Krakowska informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy Warszawskiej 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pli tel. 12 628 22 37,
 3. podane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • umożliwienia korzystania z usług polegających na utworzeniu konta Klienta oraz jego obsługi,
 • realizacji zamówienia zagospodarowania/ sprzedaży/darowizny.
  na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • archiwizacji,
 • rachunkowości,
 • w celach podatkowych
  na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz 1221 ze zm.),  ustawy  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395, ze zm.) na zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 650 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • windykacji należności oraz dochodzenia roszczeń
  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Politechniki Krakowskiej polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń przez Politechnikę Krakowską – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy. Brak ich podania uniemożliwi stworzenie i korzystanie z konta Klienta oraz dokonania zamówienia i realizacji odpowiednio zagospodarowania/sprzedaży/darowizny,
 • dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji kiedy dane będą musiały być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi w uczelni,
 • osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • Politechnika Krakowska nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski,
 • Politechnika Krakowska nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Politechnika Krakowska nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia powstałe wskutek przekazania przez Klienta nieprawidłowych danych, a także zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, spowodowane niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem, a Politechniką Krakowska zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Politechniki Krakowskiej.
 3. Politechnika Krakowską zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Politechnikę Krakowską. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Regulamin w życie z dniem 07.01.2020 r.